E-rejestracja mMedica

Program do rejestracji pacjentów

Kolejek do lekarzy niektórych specjalności nie da się szybko skrócić. Można jednak usprawnić proces rejestracji pacjentów zarówno z korzyścią dla nich, jak i dla lekarza, czy placówki medycznej. Moduł e-rejestracja do oprogramowania mMedica  sprawia, że rejestrowanie pacjentów i zarządzanie terminami ich wizyt staje się szybkie, łatwe i wydajne.

Przede wszystkim e-rejestracja automatycznie i błyskawicznie wyszukuje wolne terminy, które można zaproponować pacjentowi. Jeśli pacjent trafi na listę oczekujących, może monitorować swoją pozycję na niej. Można także elektronicznie informować go o zmianie terminu wizyty. Korzystanie z modułu uniemożliwia także pacjentom zapisywanie się do więcej niż jednej kolejki oczekujących, o ile wizyta ma się odbyć na podstawie skierowania.

Moduł e-rejestracja umożliwia przeglądanie i wydruk terminów wizyt danego pacjenta. Pozwala mu także powiadomić lekarza lub placówkę medyczną o zmianie danych, a także o zamiarze niestawienia się w ustalonym terminie lub całkowitej rezygnacji ze świadczenia medycznego. Kolejną z funkcji modułu e-rejestracja jest przekazywanie do zdefiniowanego ustawowo systemu informacji o ochronie zdrowia danych z list oczekujących na świadczenia.

Rejestracja pacjentów przez internet

Rejestracja online to spore ułatwienie i dla pacjentów, i dla lekarzy oraz personelu medycznego odpowiedzialnego za umawianie wizyt w gabinetach lekarskich. E-rejestracja i inne moduły są  tylko dodatkiem do kompleksowego oprogramowania mMedica, które komputerowo organizuje pracę i ułatwia sprawozdawczość placówki medycznej, wystawianie zwolnień i recept etc. Nowocześnie zorganizowana przychodnia, poradnia czy zespół gabinetów, a nawet pojedyncza praktyka lekarska działa szybciej i sprawniej, używając komputerów z odpowiednim oprogramowaniem. To inwestycja, która szybko się zwraca, zwłaszcza w podmiotach świadczących odpłatne usługi medyczne.

 

Moduł dodatkowy eRejestracja to dodatek do programu mMedica firmy ASSECO i umożliwia:

 1. Automatyczne wyszukanie wolnych terminów udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz możliwość rejestracji na wizytę i wyboru terminu wizyty podczas procesu rejestracji,
 2. Monitorowanie przez świadczeniobiorcę statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,
 3. Wyszukiwanie według określonych kryteriów:
  a) nazwy i specjalności komórki organizacyjnej świadczeniodawcy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze
     podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia
     2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
  b) miejsca wykonywania działalności leczniczej,
  c) kodu albo nazwy świadczenia opieki zdrowotnej,
  d) terminu świadczenia opieki zdrowotnej.
 4. Powiadamianie świadczeniobiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zmianie terminu wizyty,
 5. Przegląd i wydruk przez świadczeniobiorcę zaplanowanych przez niego wizyt,
 6. Uwierzytelnienie świadczeniobiorców przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235),
 7. Dokonanie przez świadczeniobiorców korekty danych wprowadzonych na etapie rejestracji, w tym powiadomienia świadczeniodawcy o niemożności stawienia się w określonym terminie bądź rezygnacji z realizacji świadczenia opieki zdrowotnej,
 8. Uniemożliwienia wpisania świadczeniobiorcy na więcej niż jedną listę oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 9. przekazywania danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z wykorzystaniem struktur i formatów dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 4 ust. 1.

mMedica

Oprogramowanie dla przychodni i małych szpitali wspomagające rozliczenie z NFZ, gromadzenie danych medycznych i organizację pracy.

© 2018 e-rejestracja24.com.pl - Hosting dla programu mMedica

Wykonało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.